این دستاندرکاران که عبارت اند از عیان خواسته کارگاه ساختمانی ، تعجیل بالای لود روان‌شدن دانسته‌ها حین ، هم‌خوانی حرف موبایل (Mobile friendly) ، فرتاش تگ های سقیم سرپوش سیم و پود حسن و همچنین مرارت نویسی خواسته ایستگاه از آنگونه عواملی هستند که علت می شوند تا به افزوده شدن از نردبان سئو ، […]

Read More
WhatsApp chat